اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید رستمی

مدیر مسئول

majidrostami7yahoo.com

سردبیر

علی عبادی

باغبانی سردبیر

aebadiut.ac.ir

مدیر داخلی

رضا الماسی

بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی مدیر داخلی

rezaalmasiymail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد علی نجاتیان

علوم باغبانی - میوه کاری عضو هیات تحریریه

nejatianaliyahoo.com

منصور غلامی

علوم باغبانی عضو هیات تحریریه

mgholamibasu.ac.ir

محمود اثنی عشری

باغبانی- بیوتکنولوژی گیاهی عضو هیات تحریریه

mahmoodesnayahoo.co.uk

علی اکبر سبزی پرور

اقلیم شناسی عضو هیات تحریریه

sabziparvaryahoo.co.uk

علی عبادی

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه عضو هیات تحریریه

aebadiut.ac.ir

موسی رسولی

باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه عضو هیات تحریریه

m.rasoulimalayeru.ac.ir

حمید نوری

جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی عضو هیات تحریریه

h.norimalayeru.ac.ir

روح اله کریمی

باغبانی عضو هیات تحریریه

rouholahkarimigmail.com